BMW Caravan Chiang Mai 2019 - Hành trình khám phá của các bimmer Việt trên đất Thái Lan. Hình ảnh, video, bài viết hành trình khám phá Thái Lan bằng xe BMW. Các hoạt động, cảm nhận của Bimmer trong chuyến Caravan BMW Chiang Mai 2019.

Hashtag: BMW Caravan Chiang Mai 2019

Hành trình khám phá của các bimmer Việt trên đất Thái Lan. Hình ảnh, video, bài viết hành trình khám phá Thái Lan bằng xe BMW. Các hoạt động, cảm nhận của Bimmer trong chuyến Caravan BMW Chiang Mai 2019.